Audyt i księgowość

Opieka prawna w połączeniu z konsultacjami z zakresu rachunkowości pozwala na osiągnięcie synergii kosztowej oraz gwarantuje prowadzenie księgowości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zakres usług

 Badanie sprawozdań finansowych 

Dla naszych klientów przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. W wyniku wykonanych prac biegły rewident wydaje opinię z badania, w której określa, czy zbadane sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz czy jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy spółki.

 Przegląd ksiąg rachunkowych 

Nasi eksperci weryfikują rzetelność i wiarygodność ksiąg, analizują dokumenty źródłowe, sposób ich ewidencji, zgodność przyjętej polityki rachunkowości i ksiąg rachunkowych z ustawą o rachunkowości. Przegląd ksiąg obejmuje również sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego.

 Konsultacje w zakresie polityki rachunkowości 

Pomagamy w przygotowaniu i dostosowaniu do potrzeb klienta zakładowego planu kont, opracowaniu kompletnej polityki rachunkowości.

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Oferujemy bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanej dokumentacji, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, czy sporządzenie sprawozdań finansowych, raportów i analiz dla klienta.

 Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych 

Cyklicznie (miesięcznie) weryfikujemy sposób ewidencji dokumentów księgowych i ich zgodność z przyjętą polityką rachunkowości. Sprawdzamy poprawność ujmowania przychodów i kosztów podatkowych, miesięcznego rozliczenia podatku dochodowego i VAT.

 Obsługa kadrowo-płacowa 

Zapewniamy bieżącą obsługę spraw kadrowo-płacowych.Nasza oferta obejmuje przygotowywanie list płac, rejestrację pracowników dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, administrację w zakresie badań lekarskich i szkoleń BHP, ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności, czy sporządzanie okresowych dokumentów dla pracowników.

Kontakt

Joanna Blacharska
Joanna Blacharska

Head of Audit and Finance Department