Dochodzenie należności korporacyjnych

Odzyskujemy wierzytelności w segmencie B2B od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych oraz kapitałowych.

Zakres usług

 Windykacja należności 

Wspieramy klientów w zakresie wyboru odpowiedniego sposobu windykacji: od metod polubownych po windykację sądową i komorniczą. Kompleksowo obsługujemy procesy zawierania ugód lub porozumień. W razie konieczności wszczynamy i koordynujemy postępowania sądowe, dostosowując taktykę procesową do rodzaju sprawy.

 Postępowanie upadłościowe 

Problemy kontrahentów nierzadko przekładają się na trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, dlatego zabezpieczenie interesów firmy w takim przypadku jest kluczowe dla zachowania jej rentowności. Niejednokrotnie wspieraliśmy naszych klientów w sytuacjach ogłoszenia przez ich partnerów biznesowych upadłości (zarówno likwidacyjnej, jak i upadłościowej). Koordynujemy cały proces, przygotowujemy wnioski – zgłoszenia wierzytelności klientów w ww. postępowaniach; monitorujemy przebieg postępowań oraz bierzemy udział w rozprawach wywołanych sprzeciwami upadłego lub wierzycieli.

 Proponowanie zabezpieczeń umów 

Rozwój każdego biznesu przekłada się na liczbę zawieranych przez naszych klientów umów, z których nie każdy kontrahent się wywiązuje. Dlatego już na etapie podpisywania kontraktów proponujemy rozwiązania, które pozwolą na skuteczną egzekucję świadczeń wynikających z umowy lub otrzymanie zapłaty za wykonaną usługę.

 Postępowania przeciwegzekucyjne 

Wielu dłużników, którzy nie dochowali terminów ustawowych na wniesienie sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty, wszczyna postępowania przeciwegzekucyjne. Bronimy interesów naszych klientów w powyższych postępowaniach, doprowadzając do skutecznej egzekucji należności. Pomagamy także w sytuacjach, w których prawo naszych klientów (jako osób trzecich) zostało naruszone poprzez np. zajęcie w toku postępowania egzekucyjnego ruchomości, stanowiących ich własność.

 Szkolenia z zakresu postępowania cywilnego w zakresie dochodzenia należności 

Na szkoleniach omawiamy aktualne lub planowane zmiany prawa cywilnego i postępowania cywilnego, mogące mieć wpływ na biznes naszych klientów. Oferujemy także szkolenia tematyczne (np. w zakresie klauzul zabezpieczających w umowach, czy metod skutecznej windykacji), dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Kontakt

Michał Kwieciński
Michał Kwieciński

Managing Partner

Izabela Długołęcka - Górczyńska
Izabela Długołęcka - Górczyńska

Partner

Head of B2B Credit Management Department

referencje

PKP Energetyka SIEMENS ALD Automotive