Rozpoczął się kolejny etap prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, po ponad roku prac na etapie Rady Ministrów, wpłynął do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania. Zakłada on nie tylko daleko idące zmiany w procedurze cywilnej, ale także znaczące podwyższenie kosztów sądowych. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Najważniejsza zmiana dotyczy wysokości opłat sądowych w sprawach majątkowych[1]. Ta kategoria spraw jest bowiem najczęściej rozpatrywana przez sądy. Aktualnie wysokość opłaty sądowej zależna jest od wartości spornego roszczenia, a sposób jej ustalenia zależny od tego, czy dochodzone roszczenie przekracza kwotę 20 000 zł. Jeżeli jest mniejsze, ustalana jest opłata stała. W przypadku, w którym spór toczy się o kwotę wyższą, opłata ta jest proporcjonalna i wynosi co do zasady 5% wartości przedmiotu sporu.

Nowelizacja w większości utrzymuje te zasady. Zwiększa jednak znacząco wysokość opłat, w szczególności, jeżeli chodzi o roszczenia drobne, nieprzekraczające kwoty 20 000 zł. Poniższa tabela wskazuje szczegółowo zmiany w tym zakresie.

Aktualna wysokość opłat

Wysokość opłat po nowelizacji

Postępowania uproszczone (roszczenia do 20 000 zł.)

Wartość spornego roszczenia

Wysokość opłaty

Wartość spornego roszczenia

Wysokość opłaty

Do 2000 zł.30 zł.Do 250 zł.30 zł.
2000 – 5000 zł.100 zł.250 – 500 zł.100 zł.
5000 – 7500 zł.250 zł.500 – 1000 zł.150 zł.
7500 – 20 000 zł.300 zł.1000 – 2000 zł.200 zł.
2000 – 4000 zł.300 zł.
4000 – 6000 zł.400 zł.
6000 – 8000 złotych500 złotych
8000 – 10 000 złotych600 złotych
10 000 – 12 500 zł.700 zł.
12 500 – 15 000 zł.800 zł.
15 000 – 18 000 zł.900 zł.
18 000 – 20 000 zł.1000 zł.

Postępowania dla roszczeń powyżej 20 000 złotych

Powyżej 20 000 zł.

5 % wartości roszczenia, nie więcej niż 100 000 zł.

20 000 – 4 000 000 zł.

5 % wartości roszczenia

Powyżej 4 000 000 zł.200 000 zł. i 0,5% od nadwyżki ponad4 000 000 zł., nie więcej niż 500 000 zł.

W praktyce więc ci, którzy dochodzą roszczenia w kwocie np. 1000 złotych muszą liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 150 zł. zamiast aktualnych 30 zł. Jeżeli wartość długu będzie wynosiła 10000 zł., opłata po nowelizacji wzrośnie z 300 do 600 zł. Jeszcze wyższe podwyżki czekają przedsiębiorców w przypadku dochodzenia roszczeń o znacznej wysokości. Przykładowo, dla roszczenia na kwotę 4 000 000 zł., opłata wzrośnie ze 100 000 do 500 000 zł. Niezależnie więc od skali dochodzonego roszczenia, nowelizacja przewiduje znaczące podwyższenia opłat sądowych.

Zmiany w postępowaniach uproszczonych i postępowaniu nakazowym

Zwiększenie opłaty stałej i stosunkowej w zakresie roszczeń majątkowych będzie miało miejsce także wobec zmian w postępowaniach uproszczonych. Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje likwidację zwrotu części opłaty w postępowaniu upominawczym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty wydanego w tym trybie (czyli w sytuacji, w której dłużnik nie wniósł sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty, a sąd stwierdził, że sprawa nadaje się do rozpoznania w tym trybie), powód otrzymywał zwrot ¾ wniesionej opłaty. Nowelizacja zakłada uchylenie tej zasady.

Zmiany dotyczyć będą także postępowania nakazowego. Do tej pory wnosząc pozew w tym trybie powód mógł skorzystać z obniżenia opłaty o ¾ jej wartości. Zgodnie z planowanymi zmianami, obniżka ta wynosić będzie ½ opłaty. Odpowiednio, obniżeniu z ¾ do ½ ulegnie opłata dla pozwanego, wnoszącego zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

EPU bez zmian

Zmianie nie ulegną natomiast koszty ponoszone przez wierzycieli w przypadku skorzystania z elektronicznego postępowania upominawczego. Istotnie zmodyfikowane zostaną natomiast zasady ponoszenia opłat w przypadku umorzenia postępowania w tym trybie. Dotychczas powód mógł zawnioskować o umorzenie postępowania, w przypadku braku podstaw do wydania nakazu w tym trybie lub wniesienia przez pozwanego sprzeciwu. W takiej sytuacji wierzyciel otrzymywał zwrot wniesionej opłaty. Jeżeli powód nie złożył takiego wniosku, postępowanie było kontynuowane przed sądem rejonowym właściwym dla pozwanego. Po nowelizacji, w przypadku wniesienia sprzeciwu lub braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, postępowanie będzie obligatoryjnie, z urzędu umarzane przez sąd. Wierzyciel nie otrzyma natomiast zwrotu wniesionej opłaty. Będzie mógł jedynie zaliczyć ją na poczet przyszłego postępowania sądowego o zapłatę wytoczonego o to samo roszczenie, przeciwko temu samemu dłużnikowi, w innym trybie niż elektroniczne postępowanie upominawcze. Powód będzie miał możliwość wykorzystania pierwotnie wniesionej opłaty jednak jedynie wówczas, gdy kolejne powództwo wytoczy w ciągu trzech miesięcy od umorzenia postępowania elektronicznego.

Opłaty stałe także w górę

Nowelizacja zakłada także podwyższenie opłat stałych w sprawach niemajątkowych. Dotychczasowe ramy w wysokości 30 – 5000 zł. zostaną podwyższone do zakresu 100 – 10 000 zł. Zwiększeniu z 2000 do 5000 zł. ulegną koszty w sprawach o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, uchylenie, stwierdzenie nieważności bądź ustalenie istnienia uchwały spółki. Z większą opłatą będą wiązać się także  wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym (założenie lub sprostowanie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, odłączenie nieruchomości lub jej części, wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze) oraz w zakresie postępowania spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku lub jego zabezpieczenie, sporządzenie spisu inwentarza, czy odebranie oświadczenia spadkowego). Opłata ta wynosić będzie 100 zł., zamiast odpowiednio 60 i 50 zł.

Świadek czy biegły także za opłatą

Ważna zmiana nich dotyczy likwidacji możliwości nieodpłatnego uzyskania uzasadnienia wydanego orzeczenia. Projektodawcy zakładają, że według nowych zasad pobierana będzie za nie opłata stała w wysokości 100 zł. W przypadku jednak wniesienia środka zaskarżenia, opłata ta zaliczana będzie na poczet opłaty od skargi, zażalenia czy apelacji. Ewentualna nadwyżka nie będzie podlegała zwrotowi. Opłatą stałą w wysokości 100 zł. zostanie także obciążona strona, która wnosi o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony po zatwierdzeniu planu rozprawy. Do tej pory wniosek taki był wolny od opłat. W przypadku konieczności zarządzenia przymusowego doprowadzenia pobierane będzie dodatkowe 200 zł. Obydwie opłaty będą naliczane dla każdego świadka czy biegłego. Wzrośnie także opłata kancelaryjna – z 6 zł za stronę odpisu i 1 zł za stronę kserokopii, do 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron odpisu wydawanego dokumentu i każde rozpoczęte 20 stron kopii.

Nowelizacja promuje polubowne rozwiązywanie sporów

W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa weźmie udział w umownej mediacji lub zawnioskuje o rozpatrzenie sporu w ramach polubownego sądownictwa konsumenckiego, opłaty ulegną obniżeniu o 2/3 (nie więcej niż o 400 zł.). Zmniejszeniu ulegną także niektóre opłaty ponoszone przez pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zostaną oni zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłaty od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Będzie sporo drożej

Co do zasady opłaty sądowe ulegną znaczącemu podwyższeniu. Jak wskazują twórcy projektu, nowelizacja ma dostosować wysokości opłat do aktualnej siły nabywczej i wartości pieniądza, obniżyć nakłady budżetowe na utrzymanie aparatu wymiaru sprawiedliwości i zredukować obciążenie sądów oraz zracjonalizować system opłat sądowych.

Znaczące podwyższenie opłat sądowych, budzić może wątpliwości dotyczące zmniejszenia dostępu obywateli do sądów. W świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego działanie takie jest dopuszczalne, ale wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Wysokość opłat nie może bowiem stanowić faktycznej bariery ekonomicznej dla stron, uniemożliwiającej im dostęp do sądu.

Pewne jest natomiast, że wejście w życie nowelizacji przedstawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie ucieszy wszystkich, którzy zmuszeni są bronić swoich praw w postępowaniu sądowym.


[1] Projekt zakłada daleko idące zmiany w ustawie z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej u.k.s.c.). Reguluje ona kompleksowo zasady, tryb pobierania i koszty sądowe.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C