Klaudia Wasiak

Associate

B2B Credit Management Department


Klaudia Wasiak

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie),
  • Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2017)

Praktyki

POSTĘPOWANIE CYWILNE (sporządzanie pism procesowych, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, analiza orzecznictwa, Eletkroniczne Postępowanie Upominawcze),

PRAWO UPADŁOŚCIOWE (weryfikacja dokumentów oraz aktów prawnych, zgłaszanie wierzytelności, prowadzenie i kontrola postępowań),

PROCESY SĄDOWE (prowadzenie procesów w sprawach o zapłatę, w tym m.in. dotyczących kar umownych, zwrotu pożyczek, postępowań w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego).

Języki obce

angielski

Doświadczenie

Współpracuje z  RK Legal od lipca 2016 roku. Zajmuje się obsługą windykacyjną roszczeń klientów korporacyjnych, w tym m. in. funduszy sekurytyzacyjnych oraz nabywców wierzytelności masowych.

Do zakresu jej obowiązków należy czuwanie nad procesem odzyskiwania należności – rozpoczynającym się od działań polubownych  (kontakt z dłużnikami, przygotowanie pisemnych wezwań do zapłaty, jak równiez szeroko rozumiana windykacja polubowna).

Zajmuje się podejmowaniem działań na etapie sądowym od momentu skierowania powództwa do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw spornych opartych na umowach cywilnoprawnych z zakresu prawa cywilnego.

Doradza Klientom planującym oraz przeprowadzającym proces sprzedaży wierzytelności analizując pod kątem prawnym możliwe rozwiązania.

Informacje dodatkowe

Napisała pracę magisterską na temat podstępowania dowodowego przed sądem drugiej instancji w procesie cywilnym pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal – Koneckiej prof. KUL.

Tel. +48 22 165 43 59
E-mail wasiak@rklegal.pl
LinkedIn | vCard