Zarządzanie wierzytelnościami

Nowelizacja KPC - planowane zmiany

Nowelizacja KPC - planowane zmiany

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości trafił do Sejmu. Nowelizacja zakłada bardzo daleko idące zmiany w procedurze cywilnej, nieco na wzór amerykańskiego procesu cywilnego, gdzie sędzia (wspólnie ze stronami) planuje i realizuje przebieg postępowania. 

Jednymi z najistotniejszych elementów nowelizacji będą:,

 1. Podwyższenie opłat sądowych:
 2. drastyczne podwyższenie opłat sądowych od pozwów – o około 200-300% - dla roszczeń do 10 000 zł i około 200 % dla roszczeń 10 000 zł – 20 000 zł (wiąże się z tym podwyższenie progu dla postępowania uproszczonego – do 20 000 zł)
 3. dodatkowe opłaty – m.in. 100 zł za uzasadnienie wyroku (można zaksięgować na poczet opłaty od środka odwoławczego), opłata manipulacyjna (30 zł) przy zwrocie opłaty (pomniejsza zwrot), droższe odpisy (20 zł za 10 stron) i kserokopie akt  (20 zł za 20 stron), likwidacja zwrotu ¾ opłaty w postępowaniu upominawczym, w postępowaniu nakazowym opłata ½ z 5% a nie ¼ z 5% (proporcjonalnie obniżona opłata od zarzutów).
 4. Zmiany w EPU – przy braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub sprzeciwie – postępowanie z urzędu będzie umorzone. Brak zwrotu opłaty dla powoda, ale możliwość „wykorzystania” opłaty na potrzeby kolejnego pozwu, pod warunkiem, że pozew wniesiony w ciągu 3 miesięcy od umorzenia (wówczas pierwotny pozew przerywa także bieg terminu przedawnienia)
 5. Likwidacja fikcji doręczenia – dla pierwszego pisma w sprawie. Jeżeli pozwany nie odbierze pisma procesowego (pomimo podwójnego awizowania) – pismo będzie zwracane powodowi. Ten musi doręczyć takie pismo przez komornika (opłata 60 złotych i dodatkowe 20 złotych jeżeli doręczenie poza obszarem 10km od kancelarii komorniczej). Jeżeli komornik również nie doręczy pisma lub nie stwierdzi, że adresat przebywa pod wskazanym adresem– powód musi wskazać inny adres lub „udowodnić, że pozwany przebywa pod wskazanym adresem”.
 6. Zmiany w przebiegu postępowania zmierzające do usprawnienia postępowania:
 7. Oddalenie powództwa oczywiście bezzasadnego – bez doręczania odpisu wyroku pozwanemu
 8. Planowanie przebiegu postępowania i posiedzenie przygotowawcze – wyznaczane przez Sąd. Przewidywana jest obligatoryjna obecność powoda na posiedzeniu przygotowawczym  - jeżeli powód się nie stawi – postępowanie z urzędu będzie umorzone.
 9. Ograniczenie możliwości wnioskowania o wyłączenie sędziego
 10. Przywrócenie postępowania gospodarczego przewidującego zaostrzone zasady formalne (prekluzja dowodowa, ograniczenia możliwości wnoszenia pism i powoływania dowodów). Tryb postępowania gospodarczego będzie wyłączony, jeżeli zażąda tego którakolwiek ze stron, będąca konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Możliwość zawarcia umowy dowodowej, wyłączającej przeprowadzenie określonych dowodów w przyszłym sporze sądowym – np. świadków czy biegłych.
 11. Inne zmiany, w tym:
 12. Odrzucenie środka odwoławczego (wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika) jeżeli zawiera ono braki fiskalne
 13. Wprowadzenie odsetek od kosztów postępowania, zasądzanych z urzędu przez sąd
 14. Badanie przez komornika, czy roszczenie jest przedawnione
 15. Brak konieczności przepisywania klauzul wykonalności w trybie art. 788 kpc w przypadku braku cesji wierzytelności

ETAP PRAC - projekt przekazany do Sejmu, w marcu i kwietniu trwały prace sejmowej podkomisji, w maju zaplanowan posiedzenia sejmowej komisji ds. nowelizacji prawa cywilnego. Nowelizacja prawdopodobnie będzie uchwalona  przed wakacjami. Planuje się, że może wejść w życie nawet od 1 stycznia 2020 roku.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3137


Skontaktuj się z nami