Obsługa przedsiębiorstw

Świadczymy kompleksowy outsourcing bieżącej obsługi prawnej firm i wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu. W razie potrzeby tworzymy specjalne zespoły projektowe, które przygotowują rozwiązania prawne dla indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Zakres usług

 Obsługa korporacyjna 

Doradzamy przy zakładaniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw z naciskiem na wybór optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności w Polsce. Doradzamy przy sprzedaży oraz nabyciu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego oraz przy procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Stanowimy wsparcie przy procesach likwidacyjnych podmiotów gospodarczych.

 Doradztwo przy procesach restrukturyzacyjnych 

Zmiana formuły funkcjonowania firmy to proces wymagający kompleksowego i wielotorowego wsparcia prawnego. Oferujemy obsługę prawną procesów połączeń, podziałów, przekształceń i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych, a także wsparcie w reorganizacji działalności nowego podmiotu.

 Kompleksowa obsługa organów spółek 

Pomagamy w zakresie obsługi zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, przygotowywania zmian umów i statutów spółek, projektów uchwał oraz regulaminów wewnętrznych poszczególnych organów.

 Due diligence 

Oferujemy przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych.

 Postępowanie upadłościowe 

Oferujemy całościowe wsparcie w procesie postępowania upadłościowego. Reprezentujemy interesy klientów zarówno w przypadku ogłaszania upadłości przez kontrahentów, jak i przy występowaniu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Reprezentujemy także osoby fizyczne przy ogłaszaniu wobec nich upadłości konsumenckiej.

 Doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu umów 

Doradzamy w zakresie zawierania kontraktów handlowych i umów w obrocie gospodarczym. Opracowujemy projekty dokumentów, bierzemy czynny udział w negocjacjach oraz ustanawiamy stosowne zabezpieczenia. Zawsze analizujemy kontrakty pod względem ewentualnego ryzyka po stronie klienta przy zaciąganiu zobowiązań. Egzekwujemy prawidłowe wywiązanie się przez kontrahentów z zobowiązań, czy dochodzenie wykonania umów w postępowaniach polubownych, sądowych i arbitrażowych.

 Obsługa procesów reklamacyjnych 

Zapewniamy pełną obsługę postępowań reklamacyjnych. Duże doświadczenie w tym zakresie zdobyliśmy obsługując podmioty z branży motoryzacyjnej (producentów, dealerów), w zakresie gwarancji jakości oraz odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za wady rzeczy sprzedanej na podstawie rękojmi.

 Procesy przeciwko członkom zarządu 

Prowadzimy sprawy z zakresu osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki zarówno po stronie pozwanych członków zarządu, jak i po stronie kontrahentów dochodzących swych należności. Natomiast w zakresie prawa upadłościowego prowadzimy sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członków zarządu.

 Ochrona danych osobowych 

Ochrona danych osobowych jest jedną z najczęściej zaniedbywanych kwestii w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niejednokrotnie wiąże się to z nakładaniem na przedsiębiorców surowych kar. Dlatego oferujemy Państwu doradztwo przy opracowywaniu dokumentacji ochrony danych osobowych, m.in. tworzenie projektów wewnętrznych dokumentów związanych z ich przetwarzaniem oraz procedury ich wdrożenia. Przygotowujemy umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, wnioski o rejestrację zbiorów danych osobowych do GIODO, opracowujemy polityki prywatności oraz bezpieczeństwa.

 E-commerce 

Sklepy i serwisy internetowe są coraz prężniej rozwijającą się gałęzią handlu, wymagającą nieco innych usług prawnych niż tradycyjne podmioty. Nasza oferta zakłada m.in. przygotowywanie oraz opiniowanie regulaminów pod kątem zgodności z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony praw konsumentów oraz regulacjami prawnymi odnoszącymi się do świadczenia usług drogą elektroniczną. Reprezentujemy przedsiębiorców również w postępowaniach prowadzonych przez UOKiK w zakresie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

 Doradztwo przy organizacji konkursów, promocji oraz loterii 

Nasi prawnicy specjalizują się w obszarze prawa reklamy, które obejmuje swym zakresem prawne aspekty reklamy i promocji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną praw autorskich, dóbr osobistych oraz zgodnością planowanych działań z przepisami o nieuczciwej konkurencji. Zapewniamy bieżącą obsługę akcji promocyjnych, opracowujemy regulaminy konkursów, promocji oraz loterii.

 Organizacja szkoleń w zakresie prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych 

Na szkoleniach omawiamy aktualne oraz planowane zmiany prawa cywilnego i postępowania cywilnego, wybrane orzecznictwo oraz stanowiska przedstawicieli doktryny, dotyczące uprawnień konsumenckich, w szczególności związanych z uprawnieniami z tytułu rękojmi i gwarancji. Ponadto, oferujemy szkolenia tematyczne m.in. z zakresu ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej.

Kontakt

Rafał Wyziński
Rafał Wyziński

Partner

Head of Business Advisory & Litigation Department

Sylwia Kilińska
Sylwia Kilińska

Partner

Business Advisory & Litigation Department

Mariusz Grzywa
Mariusz Grzywa

Partner

Business Advisory & Litigation Department

referencje

Metlife SEL TELECOM SA Nibe Biawar