Podatkowe doradztwo transakcyjne

Zakres świadczonej przez nas pomocy obejmuje prowadzenie audytów podatkowych, analizę implikacji podatkowych zawieranych umów, regulaminów oraz dokumentów korporacyjnych, jak również reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Zakres usług

 Doradztwo podatkowe w bieżących zdarzeniach gospodarczych 

Zdarza się, że pozornie „niepodatkowe” klauzule w standardowych umowach gospodarczych przesądzają o konieczności zapłaty wyższego podatku. Transakcje handlowe, zawierane rutynowo w ramach codziennej działalności, wymagają szczególnej uwagi. Ustalenie konsekwencji podatkowych jest konieczne nawet dla najbardziej „typowych” elementów współpracy z kontrahentami, począwszy od wyboru kanałów dystrybucji, poprzez uzgodnienie wynagrodzenia czy reklamowanie działalności, a kończąc na ustaleniu zasad korzystania z praw autorskich. Analiza sposobu kształtowania warunków współpracy wpływa nie tylko na prawidłowość realizacji zobowiązań publicznoprawnych, ale też daje możliwość świadomego zarządzania ryzykiem podatkowym.

 Doradztwo podatkowe w transakcjach inwestycyjnych 

Transakcje inwestycyjne, będąc z natury operacjami mniej powtarzalnymi niż transakcje zawierane w ramach bieżącej działalności, wymagają przemyślanego planowania podatkowego, uwzględniającego możliwości wejścia, realizacji oraz wyjścia z inwestycji w polskim i międzynarodowym otoczeniu podatkowym. Szczególnie istotne jest rozpoznanie implikacji podatkowych dostępnych metod finansowania inwestycji w kontekście podatków transakcyjnych oraz przepisów regulujących niedostateczną kapitalizację i ceny transferowe.

 Doradztwo podatkowe w transakcjach restrukturyzacyjnych 

Transakcje restrukturyzacyjne, wiążące się najczęściej z transformacją działalności, charakteryzują się kompleksowością działań. Podejmowane w celu poprawy wyników, wzrostu wartości lub konkurencyjności firmy w istniejącym otoczeniu gospodarczym, wymagają analizy podatkowej wszystkich aktywności podejmowanych w różnych obszarach transformacji. Obejmuje to, w szczególności, konieczność przygotowania strategii i planu restrukturyzacji i zbadanie implikacji podatkowych na wszystkich etapach jej realizacji.

 Doradztwo podatkowe w transakcjach wewnątrzgrupowych 

Transakcje wewnątrzgrupowe wiążą się z koniecznością badania implikacji podatkowych działań podejmowanych w ramach krajowych lub międzynarodowych grup kapitałowych, w tym w szczególności w zakresie różnych wariantów współpracy w ramach tych grup, kształtowania operacji handlowych, ustalania systemów wewnętrznego finansowania i repatriacji zysków. W szczególności analizy podatkowej wymagają zawierane między przedsiębiorstwami porozumienia dotyczące transferu towarów, usług i dóbr niematerialnych, w kontekście ustalenia, czy warunki zastosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym i czy wypełnione zostały odpowiednie obowiązki dokumentacyjne.

 Doradztwo podatkowe w procesach zatrudnienia 

Kształtowanie struktury zasobów ludzkich w firmie wiąże się z koniecznością analizy podatkowej dostępnych możliwości zatrudniania pracowników, zleceniobiorców, kadry menadżerskiej i członków zarządu. Badania implikacji podatkowych wymagają też decyzje o udzielaniu im dodatkowych świadczeń pieniężnych i rzeczowych, jako instrumentów skutecznego motywowania, jak również decyzje o sposobie rozwiązania współpracy i systemach stosowania kar. Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym związane jest też z koniecznością badania implikacji podatkowych różnych modeli zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz delegowania własnych kadr za granicę. 

Kontakt

Kamil Kuczyński
Kamil Kuczyński

Counsel

Tax Department