Zarządzanie wierzytelnościami

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Nowa, błyskawicznie uchwalona (w lutym i marcu) ustawa, przekazana do Senatu 15 marca 2019 r. Ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012.

 Rozporządzenie weszło w życie w dniu 17 stycznia 2018 r., a jego przepisy powinny być stosowane od 1 stycznia 2019 r. 

Rozporządzenie ustanawia ogólne ramy prawne dla wszystkich rodzajów sekurytyzacji, w tym definiuje samo pojęcie sekurytyzacji oznaczającej transakcję lub program, w wyniku których ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega podziałowi na transze. Ponadto, w celu zwiększenia przejrzystości rynku sekurytyzacyjnego w rozporządzeniu określone zostały warunki i procedury dotyczące utworzenia systemu informacji o transakcjach sekurytyzacji (repozytoria sekurytyzacji rejestrowane w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, ESMA). Projekt ustawy dotyczy implementacji przepisów Rozporządzenia. Ustawa reguluje m.in. zasady i tryb prowadzenia kontroli przez KNF w funduszach sekurytyzacyjnych, TFI, trybu nakładania kar na te podmioty. Dotyka ona rynku sekurytyzacji, a więc także funduszy sekurytyzacyjnych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub podmiotów, które zarządzają lub zlecają zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

ETAP: podpisana przez Prezydenta – czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.   

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3205

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,766.html


Skontaktuj się z nami