Przedstawiamy 10 zmian wprowadzonych w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, które w naszej ocenie będą miały największy wpływ na prowadzenie biznesu. Nowe przepisy wejdą w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2022 r.

Obliczanie składki zdrowotnej

Zmianie ulegnie sposób obliczania składki zdrowotnej w zależności od przyjętej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu. Natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wysokość składki będzie uzależniona od wielkości uzyskiwanych przychodów. Należy jednocześnie podkreślić, że wprowadzone zmiany uniemożliwią odliczanie części składki zdrowotnej od podatku, co było możliwe dotychczas.

Obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez członków zarządu

Wprowadzono obowiązek opłacania składki zdrowotnej przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Składka będzie wynosiła 9 % wynagrodzenia i nie będzie możliwości odliczenia jej od podatku. Funkcję płatników będą pełniły podmioty wypłacające wynagrodzenie (spółka).

Wynagrodzenia pracowników

Przyjęte w ramach Polskiego Ładu zmiany wpłyną na wyliczanie obciążeń podatkowych pracowników. Będzie wynikać to z podwyższenia kwoty wolnej od podatku z 8.000 złotych do 30.000 złotych. Ponadto, nie będzie możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Niemniej, w celu zrównoważenia tego rozwiązania, wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Z ulgi tej będą mogli skorzystać pracownicy, którzy osiągają przychód miesięczny od 5.701 złotych brutto do 11.141 złotych brutto. UWAGA – jeśli limit zostanie przekroczony – nawet o złotówkę – pracownik straci prawo do całej ulgi.

Minimalny podatek CIT

Wprowadzono minimalny podatek CIT w wysokości 10 % od podstawy opodatkowania, która składa się z 4 elementów: 1) kwoty odpowiadającej 4 % przychodów innych niż z zysków kapitałowych, 2) wartości kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w części przewyższającej 30 % tzw. podatkowej EBITDA, 3) wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, a także 4) wartości kosztów nabycia określonych kategorii usług lub praw niematerialnych, poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, których wartość przekracza sumę 3.000.000 złotych oraz 5 % podatkowej EBITDA. Do zapłaty minimalnego podatku CIT będą zobowiązani polscy rezydenci podatkowi oraz podatkowe grupy kapitałowe ponoszący straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo wykazujący określony niski wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej.

Podatek od ukrytej dywidendy

Koszty poniesione przez spółkę w związku ze świadczeniem przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu, jeśli będą stanowiły tzw. „ukrytą dywidendę”. Zgodnie z nowelizacją, poprzez ukrytą dywidendę rozumie się trzy kategorie kosztów: 1) których wysokość lub termin w jakichkolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysków przez podatnika lub wysokości tego zysku, 2) których racjonalnie działający podatnik nie poniósłby lub poniósłby je w niższej wysokości oraz 3) obejmujące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które przed utworzeniem spółki stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Podatek od przerzuconych dochodów

wprowadzono nowy podatek od przerzuconych dochodów. Jego wysokość będzie wynosiła 19 %. Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki określone w przepisach. Po pierwsze, faktycznie zapłacony podatek dochodowy od tych należności (bez zwrotu podatku lub jego odliczenia) przez podmiot powiązany w państwie jego rezydencji podatkowej, za rok, w którym otrzymał należność nie wyniósł więcej niż podatek określony według stawki 14,25 %. Po drugie, koszty podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów podatkowych, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lub koszty wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów (zgodnie z przepisami o CIT lub o rachunkowości).

Obciążenia dla podmiotów zatrudniających nielegalnie

Pracodawcy będą ponosić konsekwencje w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżania podstawy wymiaru składek pracowników na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca będzie obciążony podatkiem od wynagrodzenia za pracę „na czarno” lub od części wypłaconej nieoficjalnie. Przypisany mu będzie również dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia. Nie będzie też możliwości zaliczenia wypłaconego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, na pracodawcę zostanie przeniesiona odpowiedzialność za zapłatę całości składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Wprowadzone zmiany mają zachęcić pracowników otrzymujących dodatkowe wynagrodzenie „nieoficjalnie” do zgłaszania tego typu praktyk.

Estoński CIT 2.0.

Złagodzono wymogi związane ze skorzystaniem z rozliczenia na zasadach estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodów spółki. Rozszerzono katalog podmiotów, które mogą skorzystać z tego rozwiązania o spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne. Utrzymano jednak warunek „płaskiej struktury”, tj. wspólnikami podatnika korzystającego z estońskiego CIT mogą być tylko osoby fizyczne, nieposiadające praw udziałowych w podmiotach zależnych. Zrezygnowano z maksymalnego limitu przychodów 100.000.000 złotych wpływającego na utratę możliwości stosowania ryczałtu oraz z warunku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości. Aby skorzystać z omawianego modelu, spółka musi osiągać większość swojego przychodu z działalności operacyjnej (źródła pasywne nie mogą przekraczać 50 %). Od 2022 r. wybór estońskiego CIT będzie możliwy w dowolnym miesiącu roku obrotowego, a nie jak dotychczas – tylko w pierwszym. Nominalna efektywna stawka podatku dochodowego (PIT i CIT) przy zastosowaniu estońskiego CIT będzie wynosiła 20 % u małych podatników, a w przypadku pozostałych podatników – 25 %.

Płatności bezgotówkowe

Wprowadzono limit płatności gotówkowej w relacjach B2C. Konsument będzie miał obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeśli wartość jednorazowej transakcji z przedsiębiorcą przekroczy 20.000 złotych lub równowartość tej kwoty (przy transakcjach w walutach obcych). Konsekwencje braku realizacji płatności w postaci bezgotówkowej poniesie wyłącznie przedsiębiorca. Z kolei w relacjach B2B, obowiązujący obecnie limit dla transakcji, które mogą być realizowane w gotówce został obniżony z 15.000 złotych do 8.000 złotych.

Ulgi podatkowe

Dokonano istotnych zmian w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej (ulga B+R) oraz wprowadzono nowy rodzaj ulg, tj. ulgę na robotyzację i ulgę związaną z produkcją próbną nowego produktu lub wprowadzeniem go na rynek.

Pomożemy wprowadzić nowe regulacje w Państwa firmie!

r. pr. Sylwia Kilińska-Łokieć

Partner, Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C