Ustawa weszła w życie 26 maja 2019 r. Ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012.

Rozporządzenie ustanawia ogólne ramy prawne dla wszystkich rodzajów sekurytyzacji, w tym definiuje samo pojęcie sekurytyzacji oznaczającej transakcję lub program, w wyniku których ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega podziałowi na transze. Ponadto, w celu zwiększenia przejrzystości rynku sekurytyzacyjnego w rozporządzeniu określone zostały warunki i procedury dotyczące utworzenia systemu informacji o transakcjach sekurytyzacji (repozytoria sekurytyzacji rejestrowane w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, ESMA). Projekt ustawy dotyczy implementacji przepisów Rozporządzenia. Ustawa reguluje m.in. zasady i tryb prowadzenia kontroli przez KNF w funduszach sekurytyzacyjnych, TFI, trybu nakładania kar na te podmioty. Dotyka ona rynku sekurytyzacji, a więc także funduszy sekurytyzacyjnych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub podmiotów, które zarządzają lub zlecają zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

Etap prac: Ustawa weszła w życie 26 maja 2019 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000875

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C