2 lipca 2019 r. do Sejmu trafił przygotowany przez Radę Ministrów pracuje projekt kolejnej tzw. „ustawy antylichwiarskiej”. Kilkanaście dni później projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych, gdzie jego procedowanie zostało wstrzymane. Rok 2020 pokaże, czy prace nad propozycjami Ministerstwa Sprawiedliwości będą kontynuowane.

Projekt ustawy zakłada m.in.:

1. dalsze, bardzo znaczące ograniczenie kosztów pozaodsetkowych przy zawieraniu umowy o charakterze kredytowym;

2. nieważność umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia  własności  nieruchomości  służącej  zaspokojeniu  jej  potrzeb mieszkaniowych,  w  celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

3. wprowadzenie sankcji karnych za przestępstwo żądania kosztów pozaodsetkowych w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów i żądania zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych;

4. wyznaczenie przez KNF dla banków istotnego rocznego limitu zaangażowania z tytułu kredytu konsumenckiego, który może być udzielany przez bank istotny bez zastosowania wyznaczanych przez KNF określonej w projekcie rekomendacji (jednak z zachowaniem należytej staranności w ocenie zdolności kredytowej tych osób);

5. wprowadzenie dodatkowych regulacji dotyczących nadzoru KNF nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez instytucje pożyczkowe oraz pośredników kredytowych.

6. Zmiany dotyczyć będą także licytacji nieruchomości przez komornika – wniosek o wyznaczenie terminu będzie mógł być złożony tylko przez wierzycieli, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

ETAP PRAC – Projekt trafił do Sejmu, przekazany do dalszych prac w komisjach sejmowych. Od lipca 2019 r. brak zmian – prace nad projektem wstrzymane.  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3600

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C