Zmiany w prawie dotyczace delegowania pracowników. 18 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Ustawa określa zasady traktowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej delegowanych w ramach świadczenia usług na terytorium Polski, wdrażając tym samym dyrektywy unijne. Art. 26 Ustawy precyzuje, jak stosuje się te przepisy w przypadku pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim UE.

Delegowanie pracowników w świetle Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. O delegowaniu pracowników

Poprzez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium Polski rozumie się pracodawcę mającego siedzibę oraz prowadzącego znaczną działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim, z którego terytorium kieruje tymczasowo pracownika do pracy na terytorium Polski w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium Polski lub w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy ten pracodawca, prowadzącym działalność na terytorium Polski lub jako agencja pracy tymczasowej.

Podstawowym celem Ustawy jest zapewnienie pracownikom delegowanym warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Podkreślić należy, że pracownik w rozumieniu tej ustawy oznacza osobę zatrudnioną w ramach stosunku pracy, nie zaś na umowę cywilnoprawną. Poprzez warunki zatrudnienia rozumie się:

1) normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku tygodniowego i dobowego, 1 Dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE, zmieniającą rozporządzenie UE nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L159 z 28.05.2014) 2 | S t r o n a

2) wymiar urlopu wypoczynkowego,

3) minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów,

4) wysokość wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,

5) bezpieczeństwo i higienę pracy,

6) ochronę pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,

7) zatrudnianie młodocianych oraz wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,

8) zasady równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w Kodeksie pracy,

9) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 

Dodatkowo zapewnienie ww. minimalnych warunków zatrudnienia w przedmiocie wymiaru urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych nie dotyczy pracownika delegowanego na terytorium Polski, jeśli wykonuje on na danym stanowisku, nie dłużej niż przez 8 dni w ciągu roku, wstępne prace montażowe lub instalacyjne przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium Polski z podmiotem prowadzącym działalność na tym terytorium, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów. Wyłączenia tego nie stosuje się, jeśli pracownik wykonuje na danym stanowisku prace związane z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego (w szczególności wykopy, roboty ziemne, montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych, wyposażanie lub instalowanie, renowację, demontowanie, rozbiórkę, konserwację, prace malarskie i porządkowe).

Ustawa nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie umożliwienia kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia pracownikom minimalnych warunków zatrudnienia. Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski musi wyznaczyć osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania lub otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, która przebywa na terytorium Polski. Pracodawca ma także obowiązek, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, przekazać Państwowej Inspekcji Pracy dane identyfikacyjne pracodawcy, dane osobowe pracowników, informacje o charakterze usług, okresie delegacji, jak również przekazać dokumentację w postaci umowy o pracę lub innego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia, dokumentację dotyczącą czasu pracy oraz wysokości wynagrodzenia. Braki w ww. zakresie zostały włączone do katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym.

Dodatkowo, Państwowa Inspekcja Pracy została na mocy przepisów Ustawy upoważniona do pośredniczenia między organem innego państwa członkowskiego wnioskującym o nałożenie na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium Polski kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej lub wnioskującym o egzekucję takiej kary lub grzywny, a pracodawcą delegującym pracownika z terytorium Polski, na którego taka kara lub grzywna została nałożona. Pracodawcy mają 3 | S t r o n a obowiązek udzielać Państwowej Inspekcji Pracy żądanych przez nią informacji w ramach przeprowadzenia postępowania wnioskującego o ukaranie, zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy. Na marginesie podkreślić można, że analogiczne obowiązki ciążą na polskich pracodawcach delegujących pracownika na terytorium innego państwa członkowskiego – przed każdym delegowaniem pracownika należy sprawdzić, jakie obowiązki nakłada na polskiego pracodawcę ustawodawstwo krajowe innych krajów członkowskich w ramach implementacji prawa unijnego. Każde z państw członkowskich było zobowiązane do implementowania dyrektyw dotyczących delegowania pracowników, jednakże cechą szczególną dyrektywy jako źródła prawa jest względna swoboda w doborze środków w celu realizacji jej założeń na terenie danego państwa członkowskiego, stąd rozwiązania przyjęte na terenie różnych państw członkowskich mogą nieznacznie różnić się między sobą. W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym zespołem. Rączkowski, Kwieciński Adwokaci ul. Wilcza 46, IV p., 00-679 Warszawa Tel.: + (48 22) 380 33 44 JAN PRASAŁEK Departament Windykacji EMAIL: [email protected] 4 | S t r o n a Fax: + (48 22) 380 33 46 www.rklegal.pl

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C