Dyrektywa work-life balance czyli właściwie Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów. Jest to kolejny akt europejski, który realizuje działania w obszarze równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy. Nie jest to kierunek zaskakujący. Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad Unii, o którym mowa wprost w najważniejszych aktach prawnych Unii.

Znamy już pierwszy projekt ustawy wdrażającej dyrektywy unijne w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance). 

Jakie będą najważniejsze zmiany w związku z nowymi unijnymi regulacjami?

  • Pracownikowi będzie przysługiwać bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, w celu zapewnienia opieki członkom rodziny w sytuacji, gdy wymaga tego ich stan zdrowia. 
  • Zostanie wprowadzone zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej, czyli w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą, bądź wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. 
  • Urlop rodzicielski zostanie przedłużony do 41 tygodni w przypadku jednego dziecka, a do 43 tygodni w przypadku większej liczby dzieci. Natomiast, urlop ojcowski został skrócony z 24 do 12 miesięcy. Okres ten obowiązuje od dnia narodzin dziecka i w tym czasie urlop ojcowski może być wykorzystany. 
  • Pracownik, będący opiekunem dziecka w wieku do 8. roku życia, może złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy (np. telepracy, systemu przerywanego czasu pracy, systemu skróconego tygodnia pracy, systemu pracy weekendowej, ruchomego czasu pracy, indywidualnego rozkładu czasu pracy oraz obniżenia wymiaru czasu pracy). Pracodawca będzie zobowiązany do uzasadnienia odmowy uwzględnienia takiego wniosku. 
  • Nastąpi zrównanie przepisów ochronnych związanych z rozwiązywaniem umów na czas określony z tymi dotyczącymi umów na czas nieokreślony (m.in. obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę, konsultacji związkowej przed wypowiedzeniem). 
  • Dojdzie do istotnej zmiany zakresu obowiązkowej informacji o warunkach zatrudnienia oraz dodanie obowiązku poinformowania o regulacjach dot. zabezpieczenia społecznego. 
  • Do obowiązków dojdzie konieczność dostosowania czasu trwania umowy na okres próbny do przewidywanego czasu zatrudnienia oraz do rodzaju wykonywanej pracy. 
  • Pojawi się także zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu, chyba że z pracownikiem zawarto umowę o zakazie konkurencji, obowiązek bieżącego informowania pracowników o procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy; możliwość zawnioskowania przez pracownika o zmianę rodzaju pracy, rodzaju umowy o pracę lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze (pracodawca musi udzielić odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu miesiąca).

W tym zakresie wiele pozostało do zrobienia. W samej preambule dyrektywy znajdziemy stwierdzenie: „Obecne unijne ramy prawne zapewniają ograniczone środki zachęcające mężczyzn do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi”. Projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy w duchu „work-life balance”, ma to zmienić i przyczynić się do zmiany niekorzystnej (nie tylko dla Polski) statystyki aktywności zawodowej kobiet. Zmiany będą jednocześnie dużym wyzwaniem dla pracodawców przy organizacji pracy. Pojawią się m.in. nowe urlopy i nowe rodzaje zwolnień od pracy. Trzeba też pamiętać, że nowe regulacje będzie należało przenieść na grunt wewnętrznych regulaminów.

Sprawdź w czym mogę Ci pomóc!

adw. Rafał Wyziński

Partner, Head of Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C