4 lipca 2019 r. Sejm przyjął ustawę nowelizującą KPC. Zostanie ona przekazana do Prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw. Jednymi z najistotniejszych elementów nowelizacji będą:

 • Podwyższenie opłat sądowych:
  1. Kilkukrotne podwyższenie opłat sądowych od pozwów, zwłaszcza dla roszczeń do 20 000 zł
  2. dodatkowe opłaty – m.in. 100 zł za uzasadnienie wyroku (można zaksięgować na poczet opłaty od środka odwoławczego), opłata manipulacyjna (30 zł) przy zwrocie opłaty (pomniejsza zwrot), droższe odpisy (20 zł za 10 stron) i kserokopie akt  (20 zł za 20 stron), likwidacja zwrotu ¾ opłaty w postępowaniu upominawczym)
 • Zmiany w EPU – przy braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub sprzeciwie – postępowanie z urzędu będzie umorzone. Brak zwrotu opłaty dla powoda, ale możliwość „wykorzystania” opłaty na potrzeby kolejnego pozwu, pod warunkiem, że pozew wniesiony w ciągu 3 miesięcy od umorzenia (wówczas pierwotny pozew przerywa także bieg terminu przedawnienia)
 • Likwidacja fikcji doręczenia – dla pierwszego pisma w sprawie. Jeżeli pozwany nie odbierze pisma procesowego (pomimo podwójnego awizowania) – pismo będzie zwracane powodowi. Ten musi doręczyć takie pismo przez komornika (opłata 60 złotych i dodatkowe 20 złotych jeżeli doręczenie poza obszarem 10km od kancelarii komorniczej). Jeżeli komornik również nie doręczy pisma lub nie stwierdzi, że adresat przebywa pod wskazanym adresem– powód musi wskazać inny adres lub „udowodnić, że pozwany przebywa pod wskazanym adresem”.
 • Zmiany w przebiegu postępowania zmierzające do usprawnienia postępowania:
 • Oddalenie powództwa oczywiście bezzasadnego – bez doręczania odpisu wyroku pozwanemu
 • Planowanie przebiegu postępowania i posiedzenie przygotowawcze
 • Ograniczenie możliwości wnioskowania o wyłączenie sędziego
 • Przywrócenie postępowania gospodarczego przewidującego zaostrzone zasady formalne (prekluzja dowodowa, ograniczenia możliwości wnoszenia pism i powoływania dowodów). Tryb postępowania gospodarczego będzie wyłączony, jeżeli zażąda tego którakolwiek ze stron, będąca konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Możliwość zawarcia umowy dowodowej, wyłączającej przeprowadzenie określonych dowodów w przyszłym sporze sądowym – np. świadków czy biegłych.
 • Inne zmiany, w tym:
  1. Wprowadzenie odsetek od kosztów postępowania, zasądzanych z urzędu przez sąd
  2. Badanie przez komornika, czy roszczenie jest przedawnione
  3. Brak konieczności przepisywania klauzul wykonalności w trybie art. 788 kpc w przypadku braku cesji wierzytelności

ETAP PRAC – ustawa przyjęta przez Sejm i przekazana do podpisu Prezydentowi 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3137

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C