Nowelizacja przewiduje rewolucyjne zmiany w procedurze cywilnej i systemie ustalania i pobierania opłat sądowych.

Najistotniejsze zmiany to:

I. Podwyższenie opłat sądowych:

1. Kilkukrotne podwyższenie opłat sądowych od pozwów, zwłaszcza dla roszczeń do 20 000 zł

2.Likwidacja zwrotu ¾ opłaty sądowej w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

3.Dodatkowe opłaty – m.in. 100 zł za uzasadnienie wyroku (którą to opłatę można zaksięgować na poczet opłaty od środka odwoławczego), droższe odpisy (20 zł za 10 stron) i kserokopie akt  (20 zł za 20 stron), opłata „manipulacyjna” 30 zł przy zwrocie opłaty w większości przypadków.

II. Zmiany w EPU – przy braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub sprzeciwie – postępowanie z urzędu będzie umorzone. W takiej sytuacji brak będzie zwrotu opłaty wniesionej przez powoda, ale opłata będzie mogła zostać zaksięgowana na poczet innego postępowania, w przypadku wniesienia powództwa przeciwko tej samej osobie o to samo roszczenie, w trybie innym niż e.p.u., pod warunkiem, że pozew wniesiony w ciągu 3 miesięcy od umorzenia (wówczas pierwotny pozew przerywa także bieg terminu przedawnienia)

III. Likwidacja tzw. fikcji doręczenia dla pierwszego pisma w sprawie. Jeżeli pozwany nie odbierze pisma procesowego (pomimo podwójnego awizowania) – pismo będzie zwracane powodowi. Ten musi doręczyć takie pismo przez komornika (opłata 60 złotych i dodatkowe 20 złotych jeżeli doręczenie poza obszarem 10km od kancelarii komorniczej). Jeżeli komornik również nie doręczy pisma lub nie stwierdzi, że adresat przebywa pod wskazanym adresem– powód musi wskazać inny adres lub „udowodnić, że pozwany przebywa pod wskazanym adresem”.

IV. Zmiany w przebiegu postępowania zmierzające do usprawnienia postępowania:

1. Oddalenie powództwa oczywiście bezzasadnego na posiedzeniu niejawnym, według uproszczonej procedury, m.in. bez doręczania odpisu wyroku pozwanemu;

2. Planowanie przebiegu postępowania i posiedzenie przygotowawcze;

3. Ograniczenie możliwości wnioskowania o wyłączenie sędziego, składania wniosków o zawieszenie postępowania.

V. Przywrócenie postępowania gospodarczego przewidującego zaostrzone zasady formalne (prekluzja dowodowa, ograniczenia możliwości wnoszenia pism i powoływania dowodów, zmian podmiotowych i przedmiotowych). Tryb postępowania gospodarczego będzie wyłączony, jeżeli zażąda tego którakolwiek ze stron, będąca konsumentem lub osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Nowelizacja zakłada także możliwość zawarcia umowy dowodowej, wyłączającej przeprowadzenie określonych dowodów w przyszłym sporze sądowym – np. świadków czy biegłych.

VI. Inne zmiany, w tym:

1.Wprowadzenie odsetek od kosztów postępowania, zasądzanych z urzędu przez sąd

2.Badanie przez komornika, czy roszczenie jest przedawnione

3.Brak konieczności nadawania klauzuli wykonalności w trybie art. 788 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku cesji wierzytelności

4.Skrócenie okresu zawieszenia postępowań sądowych

5.Ograniczenie możliwości podnoszenia faktu dokonania potrącenia wierzytelności w toku procesu

6.Zmiany w zakresie właściwości sądów

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001469

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C