10 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Nakłada ona na przedsiębiorców określone obowiązki informacyjne, promując jednocześnie pozasądowe metody rozwiązania sporów z konsumentami. Podjęcie postępowania polubownego jest dobrowolne i wymaga akceptacji obydwu stron.

Ustawa dotyczy przedsiębiorców, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary, na rzecz konsumentów. Z regulacji wyłączone są niektóre kategorie postępowań, w tym reklamacyjne, dotyczące skarg konsumentów rozpatrywanych bezpośrednio przez przedsiębiorcę, negocjacji między stronami, czy działań sądu w postępowaniu sądowym.

W ustawie określono:

1) obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

 2) zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

3) zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

4) zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

5) obowiązki przedsiębiorców.

W tym ostatnim zakresie, na podstawie art. 31-32 ustawy, na przedsiębiorców nałożone zostały szczegółowe obowiązki informacyjne.

Dotyczą one:

– obowiązkowego zamieszczenia informacji co do zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów na stronie internetowej
i w ogólnych warunkach umów z konsumentami, wraz ze wskazaniem podmiotu, który jest właściwy dla danego przedsiębiorcy w tym zakresie. Informacja musi być zrozumiała i łatwo dostępna dla konsumenta.

– w przypadku braku uwzględnienia reklamacji – obowiązkowego przekazania konsumentowi, na papierze lub trwałym nośniku, oświadczenia dotyczącego woli wszczęcia lub uczestniczenia w postępowaniu polubownym, wraz z ewentualnym wskazaniem właściwego podmiotu z rejestru. Brak złożenia oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na udział w postępowaniu.

Ustawa ma na celu promowanie pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Ma przyczynić się to do zmniejszenia obciążenia sądów, od orzekania w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody. Wprowadzone rozwiązania mogą stanowić ciekawą alternatywę dla wierzycieli. Z zasady bowiem polubowne metody rozwiązywania sporów pozwalają na znacząco szybsze i tańsze uzyskanie akceptowalnego dla obydwu stron rozwiązania.

Jan Prasałek

Legal expert
B2C Credit Management Division

E-mail [email protected]

 

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C