W zasadzie od początku pandemii pracodawcy czekają na prawne uregulowania pracy zdalnej. Okazuje się, że dopiero zakończenie stanu epidemii spowodowało, że rząd zdecydował się przyjąć projekt zmian w Kodeksie pracy, które na trwałe wprowadzą regulacje dot. pracy zdalnej. We wtorek 24 maja br. rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy w tym zakresie.

Kształt projektu ustawy nie jest zaskoczeniem. Konstrukcja, którą chciał przyjąć ustawodawca znana była już w zasadzie od końca 2020 r. kiedy pojawił się pierwszy projekt w zakresie uregulowania pracy zdalnej.

Na co należy się przygotować w związku z projektem zmian w k.p.:

  1. Zasady pracy zdalnej mają być określane w porozumieniach z przedstawicielami pracowników. Będzie należało zatem zweryfikować, czy istniejące w naszych firmach regulacje i procedury zostały prawidłowo uzgodnione z przedstawicielami załogi. Jeśli z kolei takich procedur w ogóle nie ma, warto jak najszybciej rozpocząć przygotowania odpowiednich regulacji.
  2. Ważnym elementem w definicji pracy zdalnej będzie fakt, że będzie to praca w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Pracodawca będzie musiał zatem podjąć decyzję, z jakich miejsc dopuszczać pracę zdalną pracowników. Ważne, aby przy takich decyzjach pamiętać o zabezpieczeniu danych osobowych czy informacji poufnych. Z kolei pracownicy będą musieli pamiętać, że nie będą mogli podejmować pracy zdalnej z dowolnego miejsca, bez poinformowania pracodawcy.
  3. Dopuszczona będzie kontrola wykonywania pracy zdalnej. Kontrola taka będzie mogła odbywać się w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika. Kontrola będzie mogła dotyczyć BHP oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych. Zasady takiej kontroli należy ująć w porozumieniu o pracy zdalnej, regulaminie, poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.
  4. Nie zmieniło się jedno z najważniejszych założeń projektu tj. że pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne oraz pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy (np. koszty energii elektrycznej, koszty internetu itp.).
  5. Pracodawca będzie miał obowiązek pozwolić na pracę zdalną określonym grupom pracowników. Nowe przepisy mają bowiem – w swoim założeniu – poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Wniosek taki będzie należało uwzględnić, jeśli złoży go np. pracownica w ciąży czy pracownik wychowujący dziecko do 4. roku życia. Nowe przepisy przewidują jednak w tym zakresie pewne wyjątki.

Nowe przepisy to wiele nowych obowiązków dla pracodawców w zakresie organizacji pracy zdalnej. Dobrze przygotować się na nie zawczasu, jako że projekt zakłada wejście w życie zmian w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ustawy.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

adw. Rafał Wyziński

Partner, Head of Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C