Rozporządzenie weszło w życie w dniu 17 stycznia 2018 r., a jego przepisy powinny być stosowane od 1 stycznia 2019 r. 

Rozporządzenie ustanawia ogólne ramy prawne dla wszystkich rodzajów sekurytyzacji, w tym definiuje samo pojęcie sekurytyzacji oznaczającej transakcję lub program, w wyniku których ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega podziałowi na transze. Ponadto, w celu zwiększenia przejrzystości rynku sekurytyzacyjnego w rozporządzeniu określone zostały warunki i procedury dotyczące utworzenia systemu informacji o transakcjach sekurytyzacji (repozytoria sekurytyzacji rejestrowane w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, ESMA). Projekt ustawy dotyczy implementacji przepisów Rozporządzenia. Ustawa reguluje m.in. zasady i tryb prowadzenia kontroli przez KNF w funduszach sekurytyzacyjnych, TFI, trybu nakładania kar na te podmioty. Dotyka ona rynku sekurytyzacji, a więc także funduszy sekurytyzacyjnych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub podmiotów, które zarządzają lub zlecają zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

ETAP: podpisana przez Prezydenta – czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.   

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3205

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,766.html

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C