W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada znaczące usprawnienie i przyspieszenie trybu prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji, zmierzając do zwiększenia efektywności działań w tym zakresie. Ustawa wchodzi w życie co do zasady z dniem 20 stycznia 2021 r.

Projektowana regulacja przewiduje nowy system naliczania, poboru i rozliczania kosztów egzekucyjnych obciążających zobowiązanego lub wierzyciela, tj.:

– określenie dwóch kwotowych stawek opłaty manipulacyjnej, bez względu na wysokość należności objętej tytułem wykonawczym, pobieranych oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego: 40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego, która jest podwyższona do wysokości 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej;

– wprowadzenie, w miejsce opłaty za czynności egzekucyjne, ujednoliconej stawki opłaty egzekucyjnej pobieranej proporcjonalnie do wyegzekwowanej należności (10% kwoty wyegzekwowanej należności pieniężnej) nie więcej niż 40 000 zł;

– obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku dobrowolnej zapłaty egzekwowanej należności (5% kwoty uzyskanej należności pieniężnej nie więcej niż 20 000 zł),

– nieobciążanie kosztami egzekucyjnymi wierzyciela działającego w ramach państwowej jednostki budżetowej lub będącego państwową jednostką budżetową;

– rozszerzenie katalogu wydatków egzekucyjnych;

– uregulowanie procedury rozliczania i zwrotu kosztów egzekucyjnych obciążających zobowiązanego oraz rozliczania tych kosztów pomiędzy organy egzekucyjne uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym;

– zmiana przesłanek umorzenia kosztów egzekucyjnych i rozłożenia na rat spłaty tych kosztów, wprowadzenie przepisów regulujących pomoc publiczną w procedurze udzielania tych ulg;

– uproszczenie przepisów regulujących przedawnienie kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia;

– rezygnacja a z opłaty komorniczej;

– zmiana procedury związanej z ponownym wszczęciem egzekucji administracyjnej wynikająca ze zmienionych przepisów dotyczących kosztów egzekucyjnych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001553

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C