W Ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, która weszła w życie 4 czerwca 2022 r. zawarto szereg zmian istotnych z perspektywy HR.

Co się zmieniło?

  • Państwowa Inspekcja Pracy może dokonać kontroli podmiotów zatrudniających z zakresu przestrzegania zakazu nakłaniania do rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako: „PPK”). Kontroli w przedmiocie PPK będą podle-gać również zleceniodawcy
  • Umowa o prowadzenie PPK może być zawarta wcześniej niż dotychczas, tj. w terminie po upływie 14 dni od dnia zatrudnienia, lecz nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia
  • Został ujednolicony termin dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK, tj. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostały obliczone i pobrane. 
  • Tylko na wniosek zainteresowanych osób w wieku od 55 do 70 lat może zostać zawarta umowa o prowadzenie PPK. 
  • Wprowadzono nową definicję podmiotu zatrudniającego, która uwzględnia pracodawcę posiadającego numer identyfikacyjny, zleceniodawcę w stosunku do zatrudnionych osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia i wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, jeżeli zleceniodawca posiada numer identyfikacyjny. Ponadto, podmiotem zatrudniającym może być również płatnik, którego należy uznać za powyższego pracodawcę albo zleceniodawcę, lecz nieposiadającego numeru identyfikacyjnego. 

Treść ustawy znajduje się tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000107901.pdf

Sprawdź jak możemy wesprzeć Twój biznes!

adw. Marcin Czarniawski

Senior Associate, Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C