1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Nowelizacja wprowadza zmiany do blisko 70 aktów prawnych. Jej celem jest eliminacja nadmiernych obciążeń regulacyjnych, zarówno nakładanych na obywateli, jak i przedsiębiorców.

Najistotniejsze zmiany dotyczą następujących kwestii:

 • Prawo do błędu.
  • Od początku 2020 r. osoby fizyczne, w ciągu pierwszego roku prowadzenia swojej działalności gospodarczej, będą mogły skorzystać z tzw. prawa do błędu. Oznacza to, że osoby te będą mogły popełnić błąd bez ponoszenia za niego kary administracyjnej. Jedyną formą przewidzianej dla nich kary za popełnienie błędu w pierwszy roku prowadzenia działalności gospodarczej będzie pouczenie, pod warunkiem, że błąd ten naprawią.
  • Jeżeli więc przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością̨ gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, a właściwy organ wszczyna w związku z tym naruszeniem postepowanie mandatowe albo w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, to przed nałożeniem na przedsiębiorcę̨ grzywny lub administracyjnej kary pieniężnej organ ten wzywa, w drodze postanowienia, przedsiębiorcę̨ do usunięcia stwierdzonych naruszeń́ przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń́.
  • Jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia przepisów prawa oraz skutki tych naruszeń́, właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo przedsiębiorca nie podlega karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.
 • Ochrona konsumencka
 • Ustawa nowelizuje również niektóre przepisy Kodeksu Cywilnego. Chodzi tutaj o regulacje umożliwiające wybranym przedsiębiorcom korzystanie z tzw. ochrony konsumenckiej. Zgodnie bowiem z dodawanym art. 385 (5) k.c., przepisy  dotyczące  konsumenta,  zawarte  wart.385(1) – 385(3) k.c., stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
 • Kolejne zmiany wprowadzone przez ustawę dotyczą zagadnienia sukcesji przedsiębiorstw. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie nabywcy przedsiębiorstwa, jeżeli przedłoży on pisemną zgodę przedsiębiorcy, któremu udzielono promesy oraz pozostałych nabywców przedsiębiorstwa, na udzielenie mu tej koncesji.
 • Przepis ten przewiduje także wyjątkowe sytuacje, w których odmowa udzielenia koncesji jest zasadna. Należą do nich sytuacje, w których dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy są inne niż̇ dane osoby, która złożyła wniosek o udzielenie promesy; sytuacje, w których nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków określonych w promesie, nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków wykonywania działalności objętej koncesja. Udzielenia koncesji można także odmówić, gdy jest to uzasadnione zagrożeniem obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.
 • Łatwiejsza sukcesja przedsiębiorstw

ETAP PRAC: Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie w większości 1 stycznia 2020 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001495

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C