Jak mogę pomóc?

Specjalizuję się w prawie cywilnym i administracyjnym w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej spółek deweloperskich, m.in. w procesie nabywania i sprzedawania nieruchomości, w tym w prowadzeniu badań due dilligence.

Zajmuję się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi w zakresie nieruchomości.

Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałem pracując w międzynarodowych korporacjach oraz kancelariach prawnych, a także w trakcie praktyk w jednostkach administracji publicznej oraz sądach powszechnych. W ramach działalności studenckiej na Uniwersytecie Warszawskim współpracowałem w Klinice Prawa UW, gdzie pomagaliśmy osobom w trudnej sytuacji materialnej, potrzebującym porad prawnych.

Postępowania sądowe i administracyjne

Posiadam doświadczenie w występowaniu przed sądami w sprawach cywilnych. Wraz z zespołem prowadzę postępowania cywilne oraz administracyjne dotyczące m.in. odszkodowań za wady nieruchomości, odszkodowań z tytułu szkód planistycznych, sporów na tle realizowania umów o roboty budowlane, postępowań dot. kontroli wyrobów budowlanych, postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowań reprywatyzacyjnych, a także odwołań od decyzji o warunkach zabudowy, środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwoleń na budowę.

Obsługa procesu budowlanego

Wspieram firmy w obsłudze projektów budowlanych, od etapu przygotowania umowy z architektem i umowy wykonawczej, poprzez etap realizacji inwestycji, aż do rozliczenia kontraktu z uczestnikami projektu. Opracowuję, opiniuję i negocjuję warunki umów z kontrahentami klienta. Pracuje przy sporządzaniu umów i pism wzmacniających i zabezpieczających pozycję prawną klienta w relacjach z kontrahentami.

Due diligence nieruchomości

Uczestniczę w przygotowywaniu szeregu analiz prawnych nieruchomości pod kątem planowanych inwestycji (due diligence). Nasze rekomendacje skutkowały usprawnieniem procesu inwestycyjnego na etapie jego realizacji oraz umożliwiły klientom uniknięcia znaczących ryzyk prawnych dotyczących inwestycji.

Wsparcie producentów wyrobów budowlanych

W ramach wsparcia producentów wyrobów budowlanych doradzam w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych dot. kontroli wyrobów budowlanych prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego. Wspieram producentów wyrobów budowlanych na etapie kontroli wyrobu, a także odwołania od decyzji i postanowień wydanych przez organy nadzoru budowlanego oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Odszkodowania za nieruchomości

Wraz z zespołem wspieram klientów w sprawach odszkodowań za szkody planistyczne – gdy wartość nieruchomości uległa obniżeniu wskutek uchwalenia albo zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Obrót nieruchomościami rolnymi

Sporządziłem analizy i rekomendacje w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, z uwzględnieniem postanowień ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wynikających z niej ograniczeń w obrocie tego typu nieruchomościami oraz praktyk przyjętych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dodatkowe Informacje

Pracę magisterską pisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Brzozowskiego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na temat wynagrodzenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane.

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2020)

Języki obce

  • angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C