2 lipca do Sejmu trafił przygotowany przez Radę Ministrów pracuje projekt kolejnej tzw. „ustawy antylichwiarskiej”.

Propozycja zakłada m.in.:

  • dalsze, bardzo znaczące ograniczenie kosztów pozaodsetkowych w pożyczce lub kredycie,
  • nieważność umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia  własności  nieruchomości  służącej  zaspokojeniu  jej  potrzeb mieszkaniowych,  w  celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  • wprowadzenie przestępstw żądania kosztów pozaodsetkowych w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów i żądania zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych;
  • Komisja Nadzoru Finansowego ma wyznaczać dla banku istotnego roczny limit zaangażowania z tytułu kredytu konsumenckiego, który może być udzielany przez bank istotny bez zastosowania wyznaczanych przez Komisję Nadzoru Finansowego określonej w projekcie rekomendacji (jednak z zachowaniem należytej staranności w ocenie zdolności kredytowej tych osób). Wartość tak udzielanych kredytów i pożyczek pieniężnych nie może przekroczyć 10%  wartości  całości  zaangażowania z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych w poprzednim roku kalendarzowym, liczonego na ostatni dzień tego roku;
  • Regulacja dot. nadzoru KNF nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez instytucje pożyczkowe oraz pośredników kredytowych.
  • Zmiany dotyczyć będą także licytacji nieruchomości przez komornika – wniosek o wyznaczenie terminu będzie mógł być złożony tylko przez wierzycieli, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

ETAP PRAC – Projekt trafił do Sejmu, przekazany do dalszych prac w komisjach sejmowych.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3600

adw. dr Jan Prasałek

Legal expert
B2C Credit Management Division

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C