Już 1 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, wprowadzająca do polskiego systemu podatkowego nowy podatek – podatek od sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż detaliczna w rozumieniu ustawy obejmuje odpłatne zbywanie towarów konsumentom na podstawie umowy zawieranej w lokalu przedsiębiorstwa, jak również poza lokalem przedsiębiorstwa. Co istotne, opodatkowaniu nie będzie podlegać sprzedaż na odległość.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem należnego podatku od towarów i usług) ponad kwotę 17 mln zł. Jednocześnie ustawa wprowadza dwie stawki podatku:

  • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł oraz
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Warto zauważyć, że wysokość osiągniętego w danym miesiącu przychodu jest jedynym kryterium decydującym o stawce podatku znajdującej zastosowanie do danego przedsiębiorcy. Ustawodawca nie zdecydował się – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – na wprowadzenie odrębnych, wyższych stawek, dla handlu w soboty, niedziele i święta.

Choć ustawa jeszcze nie weszła w życie, to jej brzmienie już wywołuje pierwsze wątpliwości. Chodzi mianowicie o pułap przychodów, którego osiągnięcie powoduje objęcie przedsiębiorcy stawką 1,4%. Należy bowiem zwrócić uwagę, że na gruncie przedmiotowej ustawy pojęcia przychodu i podstawy opodatkowania nie są tożsame. Podstawę opodatkowania stanowi bowiem nie przychód, lecz jego nadwyżka ponad kwotę 17 mln zł. W rezultacie, jako że wyższa stawka 1,4% odnosi się do nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł, to należy przyjąć, że będzie ona mieć zastosowanie dopiero po osiągnięciu przychodu przekraczającego kwotę 187 mln zł (stanowiącą sumę kwot 17 mln zł i 170 mln zł).

Należy się spodziewać, że przedsiębiorcy będą poszukiwać rozwiązań, które pozwoliłyby na uniknięcie obowiązku podatkowego lub przynajmniej zastosowanie niższej stawki podatkowej. Pojawiają się głosy, że rozwiązaniem takim może być np. wyodrębnienie przez sieci handlowe poszczególnych punktów sprzedaży jako samodzielnych podatników, osiągających przychody na pułapie mieszczącym się w kwocie wolnej od podatku lub kwalifikujące takiego podatnika do opodatkowania niższą stawką. Przy tym rozwiązaniu należy jednak mieć na uwadze, że tak wydzielone podmioty będą samodzielnymi podatnikami nie tylko podatku od sprzedaży detalicznej, ale też innych podatków. Tym samym, to, co uda się zaoszczędzić na podatku od handlu, może zostać w istotnym stopniu zniwelowane zwiększonym zobowiązaniem w innych podatkach (w szczególności w podatku dochodowym). Ponadto, Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że istnieje podstawa prawna do kwestionowania takich czynności – stanowi ją klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny.

W związku z wejściem ustawy w życie z dniem 1 września 2016 r. należy pamiętać, że pierwsze deklaracje podatkowe PSD-1 za wrzesień należy złożyć do 25 października 2016 r.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C