Pracownicze plany kapitałowe – z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych, która reguluje m.in. zasady gromadzenia środków finansowych w PPK,
zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK, wypłat transferowych, wypłat i zwrotu gromadzonych środków, lokowania środków finansowych, nadzoru nad PPK, podziału
środków w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci uczestnika PPK, koszty zarządzania PPK.

Nowe  warunki  przechowywania  akt  pracowniczych  –    od  1  stycznia  2019  r.  obowiązuje  rozporządzenie  
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Jest to  
duża zmiana dotycząca m.in. okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i wprowadzenia możliwości
elektronizacji tej dokumentacji.

Zmiana  w  formie  wypłaty  wynagrodzenia  –  od  1  stycznia  2019  r.  podstawową  formą  wypłaty  pensji  jest  
wpłata na konto, co odwraca dotychczasową zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie powinno być wypłacane  
w  gotówce,  a  pracownik  musi  wyrazić  zgodę  na  transakcję  bezgotówkową.  Do  nowej  regulacji  trzeba  
dostosować firmowe regulaminy.

Olga Gramza

Associate
Business Advisory & Litigation Department

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C