1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. Przede wszystkim zlikwidowany został obowiązek cyklicznego wydawania świadectw pracy pracownikom zatrudnionym na umowach terminowych. Od początku roku kalendarzowego obowiązuje również nowy wzór świadectwa pracy.

NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTW PRACY

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej: „Ustawa”) znowelizowała między innymi przepisy z zakresu prawa pracy dotyczące zasad wydawania świadectw pracy. Dotychczas pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy miał obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi, niezależnie od tego czy zamierzał kontynuować z nim współpracę. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek wydania świadectwa pracy spoczywa na pracodawcy jedynie w sytuacji, w której nie zamierza nawiązać z pracownikiem w ciągu 7 dni kolejnego stosunku pracy oraz jeśli pracownik złoży stosowny wniosek
o wydanie świadectwa pracy. Pozostawiono w mocy przepis, który zakazuje uzależnienia wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Zlikwidowano również obowiązek cyklicznego wydawania świadectw pracy pracownikom zatrudnionym na umowach „TERMINOWYCH”. Do 31 grudnia 2016 r. pracodawca wydawał świadectwa pracy pracownikom pozostającym u niego w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia pierwszej z tych umów. Jeśli 1 stycznia 2017 r. nie upłynął jeszcze termin na wydanie świadectwa pracy za zakończone wcześniej okresy zatrudnienia na podstawie poprzednio obowiązującego przepisu, pracodawca powinien wydać świadectwo pracy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2017 r.

Przykład:

Z panem Janem została zawarta umowa o pracę na okres próbny w dniu 1 sierpnia 2015 r. na okres trzech miesięcy. Następnie w dniu 1 listopada 2015 r. zawarto umowę o pracę na czas określony na rok, którą przedłużono na następny rok kolejną umo-wą na czas określony zawartą 1 listopada 2016 r.
W dniu wejścia w życie Ustawy Pan Jan w ramach współpracy z jednym pracodawcą zakończył dwa terminowe stosunki pracy, a termin na wydanie świadectw pracy upływał 1 sierpnia 2017 r. (24 miesiące od podpisania pierwszej umowy na okres próbny). W związku ze zmianą przepisów, pracodawca obowiązany jest do wydania tych świadectw pracy w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, czyli do 1 lipca 2017 r.

NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY

1 stycznia 2017 r. weszło w życie także Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. (dalej: „Rozporządzenie”). Akt ten zastąpił obowiązujące do tej pory Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania z dnia 15 maja 1996 r., wprowadzając nowy wzór świadectwa pracy. Zmiana dotyczy przede wszystkim podania informacji związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich – podczas gdy na dotychczas obowiązującym wzorze zamieszczano informację o wykorzystanym urlopie wychowawczym, obecnie należy określić również wymiar wykorzystanego urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego. Ma to związek z wprowadzonymi w 2016 r. zmianami w prawie pracy w zakresie przysługującego wymiaru urlopów związanych z rodzicielstwem i sposobu korzystania z nich. Ponadto należy wskazać również liczbę dni, w których pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy na żądanie pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Dodano także punkt, w którym należy wskazać liczbę dni,
w których pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. – wyjaśniamy, że w ówczesnym stanie prawnym w pierwszym dniu okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia wskutek choroby zakaźnej, pracownik nie otrzymywał wynagrodzenia.

Zwracamy również uwagę, że do nowego Rozporządzenia dołączono obszerne instrukcje pomocnicze objaśniające, w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić poszczególne rubryki w świadectwie pracy. Należy przyjąć,
że wyjaśnienia te są wiążące, a uzupełnienie świadectwa pracy niezgodnie z tymi instrukcjami może prowadzić
do wydania świadectwa pracy błędnej treści.

Zachęcamy również do sprawdzenia naszego artykułu ona temat najważniejszych informacji na temat urlopu na żądanie oraz sposobów na korzystanie z niego.

Rafał Wyziński

Head of Litigation and Labour Law Department

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C